Tin tức

Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết số 01- NQ/TU, Nghị quyết số 02 – NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều ngày 15/01/2021, Đảng bộ trường Đại học Hạ Long đã tổ chức Hội nghị quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01- NQ/TU, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn thể đảng viên trong trường. Đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng) chủ trì hội nghị.

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện quan trọng này.