Khoa Công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) của trường Đại học Hạ Long được thành Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL ngày 01 tháng 01 năm 2015. Hiện nay, Khoa đang đào tạo 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) bậc Đại học 04 năm và Tin học ứng dụng bậc Cao đẳng 02 năm.

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hạ Long  là một trong những Khoa đầu tiên được thành lập, nhằm cung cấp kỹ sư CNTT cho tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận