Phòng Tổ chức . Hành chính, Thanh tra, Pháp chế

Thông báo về việc nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2024

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương […]