Thứ Bảy, 13/10/2018 | 09:41 GMT +7

Đội ngũ cán bộ trung tâm Thông tin – Thư viện

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trung tâm Thông tin - Thư viện

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐƯỢC PHÂN CÔNG Kiêm nhiệm
A Lãnh đạo đơn vị
1

Lê Mạnh Hà

0912.380.050

lemanhha@daihochalong.edu.vn

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc TT;

– Phụ trách các công tác: Xây dựng kế hoạch; dự toán tài chính; nhân sự; Công nghê thông tin; phần mềm quản lý thư viện, phần mềm quản lý đào tạo; web site; thư viện số; quảng bá hình ảnh nhà trường;

– Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng học liệu điện tử;

– Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa công nghệ thông tin;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH nhà trường giao cho.

 

Bí thư Chi bộ;

Giảng viên.

B Cán bộ nhân viên
3

Phạm Thị Thu Hương

0912.695.660

phamthithuhuong@daihochalong.edu.vn

– Quản lý, phục vụ bạn đọc tại phòng đọc mở, phòng hội thảo;

– Xử lý kỹ thuật, cập nhật thông tin trên web;

– Thực hiện công tác văn phòng tại Trung tâm;

– Quản lý báo, tạp chí tại Thư viện;

– Quản lý bài báo NCKH của CBGV, đề tài NCKH của SV do phòng QLKH chuyển xuống TV.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

4

Trần Thị Hồng Nhiên

0936.173.858

tranthihongnhien@daihochalong.edu.vn

– Quản lý, phục vụ bạn đọc tại phòng mượn, phòng hội thảo;

– Xử lý kỹ thuật, cập nhật thông tin trên web;

– Thực hiện công tác văn phòng tại Trung tâm;

– Quản lý bài báo NCKH của CBGV, đề tài NCKH của SV do phòng QLKH chuyển xuống TV.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

5

Phạm Thị Hằng

0386.397.386

phamthihang@daihochalong.edu.vn

– Quản lý, phục vụ bạn đọc tại cơ sở 2, phòng Multimedia

– Xử lý kỹ thuật, cập nhật thông tin trên web

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

Công tác công đoàn
6

Giáp Lương Thụy

0979.999.888

giapluongthuy@daihochalong.edu.vn

– Quản trị hệ thống mạng máy tính và an toàn thông tin tại cơ sở 2

– Quản lý kỹ thuật phòng học trực tuyến

– Công tác tuyên truyền và truyền thông; quảng bá hình ảnh nhà trường trên phương tiện thông tin

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công.

7

Nguyễn Trung Dũng

0332.048.396

nguyentrungdung@daihochalong.edu.vn

– Quản trị trang thông tin của nhà trường;

– Phụ trách công tác truyền thông

– Phụ trách kỹ thuật Hội trường, phòng họp

– Kiêm nhiệm giảng dạy tại khoa Trung học sư phạm

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TT phân công.

Giảng viên

thuvien@daihochalon.edu.vn

 

BÌNH LUẬN