Thứ Năm, 18/7/2019 | 22:46 GMT +7

Giới thiệu Hội đồng trường

...

Hội đồng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kì 2020-2025 được thành lập theo Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, gồm có 21 người.
Do có một số thành viên thay đổi công tác nên đã được miễn nhiệm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 11/01/2021; Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 27/9/2022  và Quyết định số 3336/QĐ-UBND, ngày 14/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã được kiện toàn theo Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng số thành viên Hội đồng Trường Đại học Hạ Long hiện tại có 19 người.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Tiến sĩ Đặng Hoàng Thông

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG: