Thông báo

LIÊN HỆ

Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ KHOA HỌC

Tạp chí Khoa Đại học Hạ Long hoạt động theo Giấy phép hoạt động tạp chí in số 708/GP/BTTTTngày 03 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và được Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số ISSN 2815- 5521 năm 2021.