Cao đẳng ngoài sư phạm

Ngành Cao đẳng Thanh nhạc

Chương trình đào ngành Cao đẳng Thanh nhạc, nhằm đào tạo các diễn viên biểu diễn thanh nhạc ở trình độ cao đẳng, có đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp; phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, để có thể làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nói chung và biểu diễn thanh nhạc nói riêng.

Ngành Cao đẳng Hội họa

Chương trình đào ngành Cao đẳng Hội họa, nhằm đào tạo cử nhân thực hành nghề hội họa ở trình độ cao đẳng, có đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp; phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, để có thể làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực mỹ thuật nói chung và chuyên ngành hội họa nói riêng.