Tin tức sự kiện

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC NĂM 2024

1. GIỚI THIỆU CHUNG Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tin học đáp ứng được yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị; có kiến thức về Công nghệ thông tin – truyền thông, Học vấn số hoá phổ thông, Khoa […]

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2024

1. GIỚI THIỆU CHUNG Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học có mục tiêu đào tạo nhân lực CNTT có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng; có kiến thức nền tảng và chuyên môn sâu rộng để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong […]

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH NĂM 2024

1. GIỚI THIỆU CHUNG Đào tạo cử nhân khoa học máy tính có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng; có kiến thức nền tảng và chuyên môn sâu rộng để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, ứng dụng những vấn đề hiện đại của khoa […]