Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị chuyên môn trực thuộc trường Đại học Hạ Long; được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.