Thứ Hai, 26/4/2021 | 09:19 GMT +7

Trường Đại học Hạ Long làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 23/3/2021 về Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 03-CT/TU và Quyết định 403-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 22/4/2021, Trường Đại học Hạ Long đã làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành do Ban Dân vận chủ trì.

 Nội dung làm việc gồm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Trường Đại học Hạ Long làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành  

Đoàn kiểm tra đã nghiên cứu hồ sơ, các văn bản, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện hiện Kết luận 120-KL/TW và Chỉ thị 03-CT/TU của nhà trường; kiểm tra thực tế, xác minh một số vấn đề liên quan trong báo cáo. Đồng thời, đoàn kiểm tra trực tiếp nghe cấp ủy, chính quyền báo cáo khái quát kết quả việc triển khai các nội dung theo đề cương; trao đổi, làm rõ các nội dung kiểm tra, nghe giải trình và kết luận thống nhất biên bản kiểm tra.

Sau một buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả Trường Đại học Hạ Long đã đạt được, đặc biệt trong việc ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, kèm theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; quy chế dân chủ cơ sở; kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác cải cách hành chính hàng năm và các văn bản cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” trong nhà trường.

Để đảm bảo dân chủ trong các hoạt động, hàng năm, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động theo đúng quy định, đảm bảo đủ nội dung, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, lao động nhà trường và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, viên chức, lao động. Ban Thanh tra nhân dân nhà trường đã hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt công tác công khai minh bạch, thực hiện các chính sách chăm lo cho cán bộ, giảng viên và người lao động trong nhà trường.

Một số ý kiến đề xuất của nhà trường đối với công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ sẽ được Đoàn kiểm tra báo cáo các cấp ngành liên quan.

Ngọc Lan

BÌNH LUẬN