Thứ Sáu, 25/6/2021 | 20:02 GMT +7

Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Chiều 25/6/2021, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng điều hành) chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham gia Hội nghị còn có toàn thể các đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hạ long tại cơ sở 1. Các đảng viên tại cơ sở 2 (thành phố Hạ Long) tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến. Hội nghị được tổ chức đảm bảo các yêu cầu phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, các thành viên tham dự được nghe đồng chí Trần Trung Vỹ giới thiệu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021, đồng chí Trần Trung Vỹ khẳng định, chuyên đề nhằm quán triệt sâu hơn nữa văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trang bị cho cán bộ, đảng viên Trường Đại học Hạ Long những nhận thức mới, kiến thức, tư duy mới, quyết tâm mới… để có thêm cơ sở, động lực phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là chuyên đề mang tính tổng hợp cao về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Hạ Long) chủ trì Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Vỹ đề nghị các cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà Trường cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp đó là nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các Chi bộ Đảng cần đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng điều hành Nhà trường) đề nghị các Chi bộ, cán bộ đảng viên thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trung Dũng

BÌNH LUẬN