Thứ Sáu, 1/4/2022 | 15:36 GMT +7

Triển khai xây dựng bộ thủ tục quy trình giải quyết công việc hành chính cơ chế một cửa

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2022, ban hành kèm theo Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngày 31/3/2022 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định giao cho các phòng và trung tâm nhiệm vụ xây dựng bộ thủ tục quy trình giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa tại Trường Đại học Hạ Long, trong đó:

  • Phòng Công tác chính trị, Quản lí và Hỗ trợ sinh viên xây dựng 8 thủ tục quy trình;
  • Phòng Đào tạo xây dựng 6 thủ tục quy trình;
  • Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học xây dựng 10 thủ tục quy trình;
  • Phòng Kế hoạch và Tài chính xây dựng 18 thủ tục quy trình;
  • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng 2 thủ tục quy trình;
  • Phòng Tổ chức, hành chính, Thanh tra và Pháp chế xây dựng 25 thủ tục quy trình;
  • Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ xây dựng 1 thủ tục quy trình;
  • Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học xây dựng 1 thủ tục quy trình;
  • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu văn hoá Việt-Nhật xây dựng 5 thủ tục quy trình;
  • Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật xây dựng 2 thủ tục quy trình.

Thời gian nghiệm thu: Hội đồng nghiệm thu sẽ tổ chức 3 đợt nghiệm thu, đợt 1 vào cuối tháng 4/2022, đợt 2 vào cuối tháng 5/2022 và đợt 3 vào cuối tháng 6/2022 theo đăng kí của các phòng và trung tâm.

BÌNH LUẬN