Thứ Sáu, 5/10/2018 | 23:16 GMT +7

Báo cáo ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Toàn bộ các nội dung công khai theo quy định của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Nhà trường công khai trên website, niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường và thông qua các tài liệu được công bố, phát hành như: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng, Đề án tuyển sinh năm 2017, Kế hoạch năm học, Thời khoá biểu… Dưới đây là toàn văn các báo cáo ba công khai:

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2023 – 2024 và kế hoạch thực hiện năm học 2024 – 2025

1 Công khai tài sản công năm 2023
   

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 – 2023 và kế hoạch thực hiện năm học 2023 – 2024

TT Nội dung
1 Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2022-2023 và kế hoạch thực hiện năm học 2023 – 2024
2 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022-2023
3 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022 – 2023
4 Công kha các thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Hạ Long năm học 2022-2023
5 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2022 – 2023
6 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm Năm học 2022-2023
7

Công bố quyết định công khai ngân sách năm 2023 (QĐ 95)

Công bố quyết định công khai ngân sách bổ sung  năm 2023 (QĐ 181)

Công bố quyết định công khai ngân sách bổ sung  năm 2023 (QĐ 275)

Công bố quyết định công khai ngân sách bổ sung  năm 2023 (QĐ 344)

Công bố quyết định công khai ngân sách bổ sung  năm 2023 (QĐ 466)

Công bố quyết định công khai ngân sách bổ sung  năm 2023 (QĐ 382)

Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Quý I  năm 2023 (TB 336)

Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Quý II  năm 2023 (TB 758)

Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 06 tháng đầu  năm 2023 (TB 765)

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 – 2022 và kế hoạch thực hiện năm học 2022 – 2023

TT Nội dung
1 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
2 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD Đại học trường CĐSP, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022
3 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022 và kế hoạch thực hiện năm học 2022-2023
4 Công khai tài chính của CSGD đại học, trường CĐSP, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022
5 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Hạ Long năm học 2021-2022
6 Công khai CSVC của CSGD đại học, trường CĐSP, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022
7 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của CSGD Đại học, Trường CĐSP, Trung cấp Sư phạm năm học 2021-2022

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 – 2021 và kế hoạch thực hiện năm học 2021 – 2022

TT Nội dung
1 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021 và kế hoạch thực hiện năm học 2021 – 2022
2 Công khai cam kết chất lượng đào tạo GĐ Đại học, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021
3 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học,trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021
4 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2020 – 2021
5 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại Học Hạ Long năm học 2020 – 2021
6 Công khai tài chính của Cơ sở GD ĐH, CĐSP và TCSP năm học  2020 – 2021
7 Công khai tài chính năm 2020 – 2021

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020 và kế hoạch thực hiện năm học 2020 – 2021

TT Nội dung
1 Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện năm học 2020 – 2021
2 Công khai cam kết chất lượng đào tạo GĐ Đại học, CĐSP, TCSP năm học 2019-2020
3 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học,trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020
4 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018 – 2019
5 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại Học Hạ Long năm học 2019 – 2020
6 Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi
7 Công khai tài chính của Cơ sở GD ĐH, CĐSP và TCSP năm học  2019 – 2020

Báo cáo ba công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

TT Tên báo cáo
1 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện năm học 2018 – 2019
2 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoach thực hiện năm học 2019 – 2020
3 Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019
4 Thông báo Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019
5 Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019
6 Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường Đại học Hạ Long năm học 2018 – 2019
7 Thông báo Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

TT Năm ngân sách
1 Ngân sách năm 2020
2

Ngân sách năm 2019

3 Ngân sách năm 2018
4 Ngân sách năm 2017
5 Ngân sách năm 2016
6 Ngân sách năm 2015

 

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục Mầm non của trường Đại học Hạ Long

Quyết định mở ngành (Quản trị kinh doanh, Thiết kế đồ họa, Văn học(Văn học- Báo chí- Truyền thông)) và Quyết định ban hành chương trình đào tạo, mô tả chương trình đào tạo.

Đề án tuyển sinh năm 2022

Đề án đăng ký mở ngành Đào tạo(  Danh sách nhân sự mở ngành) 

Quyết định mở ngành QTKD, TKĐH, Văn học

Quyết định ban hành chương trình đào tạo

Mô tả chương trình đào tạo

Mô tả ngành Văn học (Văn học – Báo chí – Truyền thông)

Mô tả ngành Thiết kế đồ họa

Quyết định công nhận và cấp bằng trình độ Đại học

1. Quyết định Công nhận tốt nghiệp trình độ đại học và cấp bằng cử nhân năm 2021

Danh sách TN  599/DS-ĐHHL,   Quyết đinh 599/QĐ-ĐHHL

Quyết đinh 317/QĐ-ĐHHL,  Danh sách TN 879/QĐ-ĐHHL,  

 Quyết đinh 867/QĐ-ĐHHL,  Quyết định 879/QĐ-ĐHHL 

2. Quyết định Công nhận tốt nghiệp trình độ đại học và cấp bằng cử nhân năm 2020

Quyết đinh 500/QĐ-ĐHHL, 

 Quyết đinh 776/QĐ-ĐHHL,  

3 .Quyết định Công nhận tốt nghiệp trình độ đại học và cấp bằng cử nhân năm 2019

Quyết đinh 693/QĐ-ĐHHL,  

Quyết định 371/QĐ-ĐHHL,

4. CHương tình đào tạo Ngành KHMT  (Năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2020)

BÌNH LUẬN