Thứ Hai, 11/3/2019 | 10:16 GMT +7

Văn bản biểu mẫu

Hệ thống biểu mẫu dùng cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Hạ Long áp dụng từ năm 2019

I. BIỂU MẪU KHOA HỌC

  1. Biểu mẫu nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

STT

Tên biểu mẫu

Nội dung

1 SVNCKH01. PHIẾU ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
2 SVNCKH02. THỐNG KÊ ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
3 SVNCKH03a. NHẬN XÉT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
4 SVNCKH03b. PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
5 SVNCKH03c. BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
6 SVNCKH04. THỐNG KÊ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
7 SVNCKH05. BÁO CÁO TỔNG KẾT Tải về
8 SVNCKH06a. PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CẤP KHOA Tải về
9 SVNCKH06b. BIÊN BẢN HỌP TỔ CHẤM ĐÁNH GIÁ Tải về
10 SVNCKH07. BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Tải về
11 SVNCKH08a. PHIẾU NHẬN XÉT CẤP TRƯỜNG Tải về
12 SVNCKH08b. PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẤP TRƯỜNG Tải về
13 SVNCKH08c. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẤP TRƯỜNG

Tải về

      2. Biểu mẫu nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên

TT Tên biểu mẫu Nội dung
1   01. Phiếu đăng kí nhiệm vụ khoa học  Tải về
2   02. Thống kê nhiệm vụ khoa học (dành cho đơn vị) Tải về
3   03. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học  Tải về
4   04. Nhận xét thuyết minh nhiệm vụ khoa học Tải về
5   05. Phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ khoa học Tải về
6   06A. Biên bản hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ khoa học (cấp trường) Tải về
7   06B. Biên bản hội đồng thẩm định thuyết minh nhiệm vụ khoa học (cấp cơ sở) Tải về
8   07A. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học (của cá nhân) Tải về
9   07B. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học (của đơn vị) Tải về
10   08. Nhận xét kết quả nghiên cứu khoa học (của thành viên hội đồng nghiệm thu) Tải về
11   09. Phiếu đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học  Tải về
12   10A. Biên bản hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học (cấp trường) Tải về
13   10B. Biên bản hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học (cấp cơ sở) Tải về
14   11. Đơn xin gia hạn thời gian nghiên cứu nhiệm vụ khoa học Tải về
15   12. Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học Tải về
16   13A. Biên bản nghiệm thu Hệ thống câu hỏi TNKQ Tải về
17   13B. Nhận xét hệ thống câu hỏi TNKQ Tải về
18   13C. Phiếu đánh giá hệ thống câu hỏi TNKQ Tải về
19   14. Bảng tổng hợp kết quả thẩm định thuyết minh nhiệm vụ khoa học của đơn vị Tải về
20   15. Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu nhiệm vụ khoa học của đơn vị Tải về
21   16. Mẫu hướng dẫn trình bày báo cáo kết quả NCKH Tải về
22   17. Mẫu VB nghiệm thu Đề cương biên soạn giáo trình/ tài liệu dạy học Tải về
23   18. Mẫu trình bày giáo trình/tài liệu (Kiểu mới) Tải về
24   19. Mẫu nhận xét giáo trình Tải về
25   20. Mẫu nhận xét tài liệu dạy học Tải về
26   21. Mẫu Đánh giá GT/TL của thành viên HĐ thẩm định Tải về
27   22. Mẫu Biên bản HĐ thẩm định giáo trình Tải về
28   23. Mẫu Biên bản HĐ thẩm định tài liệu dạy học Tải về
29   24. Mẫu báo cáo chỉnh sửa GT/TL Tải về

II. Văn bản, biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

1. Văn bản

STT Tên văn bản Số hiệu Nội dung
1 Kế hoạch cải tiến  hoạt động SHTT năm 2019 1083/KH-DDHHL ngày 31/12/2019 Tải về
2 Báo cáo kết quả hoạt động quản lí SHTT năm 2019 1081/BC-ĐHHL ngày 31/12/2019 Tải về
3 Quyết định ban hành Quy định về trích dẫn và chống đạo văn tại Trường Đại học Hạ Long 766/QĐ-ĐHHL ngày 06/12/2019 Tải về
4 Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý các dự án sản xuất thử nghiệm tại Trường Đại học Hạ Long 765/QĐ-ĐHHL ngày 06/12/2019 Tải về
5 Quyết định ban hành Quy định về quản lí hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hạ Long 753/QĐ-ĐHHL ngày 01/12/2019 Tải về
6 Kế hoạch thực hiện rà soát hoạt động sở hữu trí tuệ 849/KH-ĐHHL ngày 07/10/2019 Tải về
7 Kế hoạch cải tiến  hoạt động SHTT năm 2017 878/KH-ĐHHL ngày 31/12/2017 Tải về
8 Phụ trách quản lí công tác sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Hạ Long 864/ĐHHL-HTQTQLKH ngày 28/12/2017 Tải về
9 Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá công tác quản lí tài sản trí tuệ tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 và định hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019 799/BC-ĐHHL ngày  01/12/2017 Tải về
10 Kế hoạch thực hiện rà soát hoạt động sở hữu trí tuệ 625/KH-ĐHHL ngày 10/10/2017 Tải về

2. Biểu mẫu

STT TÊN SẢN PHẨM NỘI DUNG
1 BM01- Phiếu yêu cầu nộp đơn đăng ký Quyền sở hữu công nghiệp Tải về
2 BM02- Tờ khai đăng ký sáng chế Tải về
3 BM03- Tờ khai Đăng ký kiểu dáng công nghiệp Tải về
4 BM04- Tờ khai Đăng ký nhãn hiệu Tải về
5 Phụ lục Biểu mẫu về sản xuất thử nghiệm  Tải về

BÌNH LUẬN