Thứ Năm, 4/3/2021 | 09:35 GMT +7

Sản phẩm Khoa học Công nghệ

Bao gồm giáo trình tài liệu, danh mục đề tài, danh sách bài báo, kỉ yếu, thông tin khoa học, sác ấn phẩm xuất bản

I. Giáo trình tài liệu

STT TÊN SẢN PHẨM NỘI DUNG
1 Giáo trình tài liệu 2020 Tải về
2 Giáo trình tài liệu 2019 Tải về
3 Giáo trình tài liệu 2018 Tải về
4 Giáo trình tài liệu 2017 Tải về
5 Giáo trình tài liệu 2016 Tải về
6 Giáo trình tài liệu 2015 Tải về

 

II. Danh mục đề tài

STT TÊN SẢN PHẨM NỘI DUNG
1 Danh mục đề tài 2020 Tải về
2 Danh mục đề tài 2019 Tải về
3 Danh mục đề tài 2018 Tải về
4 Danh mục đề tài 2017 Tải về
5 Danh mục đề tài 2016 Tải về
6 Danh mục đề tài 2015 Tải về

 

III. Danh sách bài báo, kỉ yếu, thông tin khoa học, sách ấn phẩm xuất bản

STT TÊN SẢN PHẨM NỘI DUNG
1 1. Danh sách thông tin khoa học  
2 1.1. Danh sách bài viêt thông tin khoa học số 1 Tải về
3 1.2. Danh sách bài viêt thông tin khoa học số 2 Tải về
4 1.3. Danh sách bài viêt thông tin khoa học số 3 Tải về
5 1.4. Danh sách bài viêt thông tin khoa học số 4 Tải về
6 1.5. Danh sách bài viêt thông tin khoa học số 5 Tải về
7 2. Danh sách kỉ yếu, hội thảo  
8 2.1. Danh mục bài báo đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Tải về
9 2.2. Danh mục bài báo đăng kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước Tải về
10 3. Danh mục bài báo đăng  
11 3.1. Danh mục bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục isi/scopus Tải về
12 3.2. Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước Tải về
13 3.3. Danh mục bài báo đăng tạp chí quốc tế không thuộc danh mục isi/scopus Tải về
14 4. Danh mục các hội thảo khoa học do Trường Đại học Hạ Long tổ chức Tải về
15 5. Danh mục ấn phẩm xuất bản của Trường Đại học Hạ Long Tải về

BÌNH LUẬN