Thứ Ba, 26/2/2019 | 10:35 GMT +7

GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC – KHOA NGOẠI NGỮ

Ở thời điểm hiện tại, cơ cấu tổ chức của khoa Ngoại ngữ gồm: Lãnh đạo khoa và các Bộ môn, mỗi Bộ môn do Trưởng Bộ môn phụ trách.

Lãnh đạo khoa: Lãnh đạo khoa là người phụ trách chung về toàn bộ hoạt động của Khoa

– Thông tin về Phụ trách khoa: T.S Vũ Thị Hà; SĐT: 0915.933.715

Các Bộ môn: Khoa Ngoại ngữ hiện bao gồm 04 bộ môn:

– Thông tin về Trưởng Bộ môn tiếng Nhật: T.S Vương Thị Bích Liên; SĐT: 0968.363.156

– Thông tin về Trưởng Bộ môn tiếng Hàn Quốc: Th.S Hoàng Thị Hải Anh; SĐT: 0934.380.988

– Thông tin về Trưởng Bộ môn tiếng Anh: T.S Nguyễn Thị Hằng; SĐT: 0984.505.097

– Thông tin về Trưởng Bộ môn tiếng Trung Quốc: T.S Vũ Thị Hà; SĐT: 0915.933.715

Trợ lý Giáo vụ khoa: Chịu trách nhiệm về các hoạt động hành chính thường xuyên của khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

– Thông tin về Trợ lý Giáo vụ khoa: Cần Cẩm Giang; SĐT: 0946.040.582

BÌNH LUẬN