Thứ Năm, 10/10/2019 | 08:10 GMT +7

Chi bộ khoa Nghệ thuật Sinh hoạt chuyên đề: “Tìm hiểu 90 năm vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”

Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Hạ Long, ngày 03/10/2019 chi bộ khoa Nghệ thuật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “ Tìm hiểu 90 năm vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”

Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Hạ Long, ngày 03/10/2019 chi bộ khoa Nghệ thuật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “ Tìm hiểu 90 năm vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam” với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể đảng viên của chi bộ về vai trò, sứ mệnh của Đảng, khơi dậy sự tự hào, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng; Nêu cao thức của đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII.

Sinh hoạt chuyên đề được thực hiện dưới hình thức sân khấu hoá với sự tham gia thi của 3 đội: Đội 1 là đảng viên Tổ Thanh nhạc và múa; Đội 2 là đảng viên tổ Nhạc cụ hiện đại và lý luận; Đội 3 là đảng viên tổ Mỹ thuật và nhạc cụ truyền thống. Các đội đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng CSVN, sự nghiệp của các lãnh tụ của Đảng phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước, di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh;lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển; thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh của Việt Nam và của tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); nghị quyết số 04  – NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nghị quyết số 10 – NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới”.

Thông qua cuộc thi, việc tuyên truyền, việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 90 năm Đảng cộng sản Việt Nam đạt được mục đích đề ra, toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ có thêm hiểu biết về Đảng, về Bác và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cuộc thi cũng là dịp tạo không khí phấn khởi và đoàn kết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên trong khoa.

Trịnh Thị Kim Oanh- Phó bí thư chi bộ khoa Nghệ thuật.

BÌNH LUẬN