Thông báo – Sự kiện

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm phó giáo sư

Ngày 27/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 đã họp; Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo số 603/TB-ĐHHL về kết quả xét bổ nhiệm. Toàn văn Thông báo như sau: