Phòng Công tác HSSV

Chi bộ Tổ chức – CT HSSV tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019

Chiều ngày 27/3/2019, tại phòng họp tầng 7, cơ sở 1 trường Đại học Hạ Long, Chi bộ phòng Tổ chức – Công tác Học sinh sinh viên đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 06/6/2018 của Đảng ủy trường Đại học Hạ Long”.

Giới thiệu đội ngũ cán bộ phòng Công tác học sinh sinh viên

+ Biên chế đơn vị có 6 người trong đó + Giảng viên chính: 1 + Giảng viên: 3 + Thạc sĩ: 2 + Đại học: 4 + Đảng viên: 3 Trần Hữu Phưởng + Chức vụ: Trưởng phòng + Ngạch viên chức: A2-1-15.110 + Trình độ đào tạo: thạc sĩ +Nhiêm vụ được giao: […]