Trung cấp

Ngành Trung cấp Hội họa

Chương trình đào ngành Trung cấp Hội họa, nhằm đào tạo cử nhân thực hành nghề hội họa ở trình độ trung cấp, có đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp; phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, để có thể làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực mỹ thuật nói chung và chuyên ngành hội họa nói riêng.

Ngành Trung cấp Múa

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nghệ thuật biểu diễn kịch múa được thiết kế nhằm đào tạo các diễn viên múa hệ trung cấp. có đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp; phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, để có thể làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nói chung và biểu diễn múa nói riêng.

Ngành Trung cấp Nhạc cụ (truyền thống và hiện đại)

Chương trình đào ngành Trung cấp Nhạc cụ, nhằm đào tạo các diễn viên biểu diễn nhạc cụ ở trình độ trung cấp, có đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp; phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, để có thể làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nói chung và biểu diễn các chuyên ngành nhạc cụ nói riêng.

Ngành Trung cấp Thanh nhạc

Chương trình đào ngành Trung cấp Thanh nhạc, nhằm đào tạo các diễn viên biểu diễn thanh nhạc ở trình độ trung cấp, có đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp; phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, để có thể làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nói chung và biểu diễn thanh nhạc nói riêng.