Khoa Khoa học Cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018 – 2019

Thực hiện Kế hoạch số 761/KH-ĐHHL ngày 01/10/2018 của Trường Đại học Hạ Long về việc tổ chức “Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động các đơn vị năm học 2018 – 2019”. Ngày 14/10/2018, tại Phòng họp tầng 7, Nhà hiệu bộ, trường đại học Hạ Long, Khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018 – 2019.