Thứ Hai, 1/4/2019 | 09:19 GMT +7

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

I. Giới thiệu chung

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên trực thuộc trường Đại học Hạ Long, được thành lập theo Quyết định số 148/QĐ-ĐHHL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long về việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ vào Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ: 258, đường Bạch Đằng, P. Nam Khê, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tổ chức thực hiện và triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành; Hỗ trợ nhiệm vụ đào tạo thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học;

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và các ngành nghề khác cho Tỉnh; bồi dưỡng giảng viên, giáo viên, nhân viên cho Trường Đại học Hạ Long; Liên kết đào tạo một số ngành trình độ đại học, sau đại học và theo nhu cầu xã hội.

Nhiệm vụ

2.1. Khoa học và Công nghệ

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn của cán bộ giảng viên phục vụ công tác đào tạo của nhà trường.

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xây dựng và triển khai Đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực đào tạo của nhà trường.

Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm.

Thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

Là đầu mối tiếp nhận, triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến hoạt động của Trung tâm nghiên cứu vịnh Hạ Long (theo biên bản ghi nhớ giữa Chính quyền tỉnh Shiga Nhật Bản và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

Tiến hành các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực đào tạo của nhà trường.

Tư vấn thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học liên quan ngành đào tạo của trường theo quy định.

Huy động sử dụng nguồn nhân lực là cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường, các chuyên gia trong và ngoài nước; sử dụng cơ sở vật chất, nguồn vốn trong đơn vị và phối hợp với các đơn vị, cá nhân cho các hoạt động của Trung tâm trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt.

Đề xuất, đăng ký tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.

Ký kết, thực hiện hợp đồng nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy chế hoạt động của trường và của Trung tâm.

Công bố kết quả khoa học và công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả khoa học và công nghệ theo quy định.

Liên doanh liên kết khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật và quy chế tổ chức và quy chế hoạt động của nhà trường.

2.2. Bồi dưỡng cán bộ

Xây dựng kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của Tỉnh, đội ngũ cán bộ các ngành nghề khác trong Tỉnh;

Xây dựng kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với Khoa Sư phạm trong việc quản lý các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp với Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường;

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc liên kết với một số trường đại học khác đào tạo một số ngành trình độ đại học và sau đại học; tổ chức, quản lý các lớp liên kết đào tạo;

Trực tiếp quản lý và thực hiện các quy định cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận cho người học được công nhận hoàn thành khóa học theo quy định;

Chủ trì phối hợp với các khoa, trung tâm nghiên cứu đề xuất, tổ chức triển khai việc xây dựng và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, tăng cường kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đáp ứng nhu cầu các cơ sở giáo dục.

2.3. Công tác khác

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ;

Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức, người lao động theo quy định pháp luật và phân cấp của nhà trường; quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành;

Chịu sự quản lý của Ban Giám hiệu nhà trường, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Giám hiệu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

BÌNH LUẬN