Thứ Năm, 12/11/2020 | 16:53 GMT +7

Trường Đại học Hạ Long hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Ngày 09/11 hàng năm được chọn là Ngày pháp luật Việt Nam trên cơ sở đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn đó, Ngày Pháp luật Việt Nam đã ra đời như một hình thức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi công dân về vai trò và ý nghĩa của pháp luật.

Nhằm tích cực chào mừng và hưởng ửng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 (09/11/2020), Trường Đại học Hạ Long đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học.

Cùng với đó, trong tuần lễ Ngày pháp luật Việt Nam 2020 (03 – 10/11/2020), Trường Đại học Hạ Long tập trung giới thiệu đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên, sinh viên một số các văn bản mới liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường, đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học. Nội dung cụ thể tại đường dẫn dưới đây:

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018;

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

–  Bộ luật lao động năm 2019.

BÌNH LUẬN