Thứ Tư, 17/6/2020 | 10:38 GMT +7

Chi bộ khoa Nghệ thuật Sinh hoạt chuyên đề: “Tình Bác sáng đời ta”

Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 và chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Hạ Long, ngày 13/06/2020 chi bộ khoa Nghệ thuật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “ Tình Bác sáng đời ta"

Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 và chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Hạ Long, ngày 13/06/2020 chi bộ khoa Nghệ thuật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “ Tình Bác sáng đời ta” với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể đảng viên của chi bộ về vai trò, sứ mệnh của Đảng, khơi dậy sự tự hào, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng; Nêu cao nhận thức của đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Học tập phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII. Đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Duy Cường- Ủy viên ban chấp hành đảng bộ; Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hạ Long.

Sinh hoạt chuyên đề được thực hiện dưới hình thức sân khấu hoá với sự tham gia thi của 3 đội: Đội 1 Suối Lê Nin; Đội 2 Hang Bắc Pó; Đội 3 Bến Nhà Rồng. Các đội đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào yêu nước, di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minhlịch sử truyền thống văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển; thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh của Việt Nam và của tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); nghị quyết số 04  – NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nghị quyết số 10 – NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới”.

Thông qua cuộc thi, việc tuyên truyền, việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 90 năm Đảng cộng sản Việt Nam; tìm hiểu phong cách, tư tưởng Hồ chí Minh đạt được mục đích đề ra, toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ có thêm hiểu biết về Đảng, về Bác và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cuộc thi cũng là dịp tạo không khí phấn khởi và đoàn kết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên trong khoa.

Một số hình của buổi sinh hoạt chuyên đề

Chi bộ Khoa Nghệ thuật

 

 

 

 

BÌNH LUẬN