Thứ Ba, 9/4/2019 | 10:32 GMT +7

Quy chế, quy định nội bộ Trường ĐHHL

Các quy chế, quy định của Trường Đại học Hạ Long... (Nếu không xem được nội dung chi tiết thì xin liên hệ QTV-TCCB)

A. LĨNH VỰC TỔ CHỨC – CÁN BỘ

1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hạ Long (2015)

Sửa đổi: Quyết định số 350/QĐ-HĐT ngày 12/6/2020

2. Chế độ làm việc đối với giảng viên 2017

Sửa đổi: Năm 2019

3. Quy định về công tác pháp chế

4. Quy định Công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Hạ Long (Quyết định số 240/QĐ-ĐHHL ngày 22/4/2019)

Quy định Công tác thi đua, khen thưởng (năm 2017)

5. Hướng dẫn bình xét, xếp loại để tính mức thu nhập tăng thêm theo Quy chế Chi tiêu nội bộ (Quyết định số 404/HD-ĐHHL ngày 21/7/2017)

6. Quy định về hồ sơ quản lí phòng và trung tâm

7. Quy định Chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với giảng viên ngoại ngữ Trường Đại học Hạ Long

8. Quy chế Hoạt động của Hội đồng sáng kiến Trường Đại học Hạ Long

9. Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Hạ Long (Quyết định số 315/QĐ-ĐHHL ngày 29/5/2015)

Sửa đổi: Năm 2017

10. Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa, trung tâm (Quyết định số 16/QĐ-ĐHHL ngày 01/01/2015).

11. Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (năm 2015)

Sửa đổi: Năm 2019.

12. Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ quản lí cấp phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường Đại học Hạ Long (Quyết định số 760/QĐ-ĐHHL ngày 06/12/2019).

13. Quy chế xét bổ nhiệm

14. Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức quản lí

B. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

1. Quy trình tổ chức, quản lí lớp học phần và điểm học phần (Quyết định số 132a/QĐ-ĐHHL ngày 28/02/2018)

2. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 686/QĐ-ĐHHL ngày 26/8/2016).

C. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ QUẢN LÍ KHOA HỌC

1. Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng biên tập Thông tin khoa học Trường Đại học Hạ Long (Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL ngày 22/01/2018)

D. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ TÀI CHÍNH

1. Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2017

Đ. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

1. Quy định về sử dụng điện tại Trường Đại học Hạ Long (Quyết định số 441/QĐ-ĐHHL ngày 23/8/2018)

2. Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Trường ĐHHL

E. LĨNH VỰC CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

1. Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, học sinh hệ chính quy của trường Đại học Hạ Long (Quyết định số 108/QĐ-ĐHHL ngày 18/01/2019)

2. Quy định về cấp thẻ sinh viên (Quyết định số 06/QĐ-ĐHHL năm 2018).

G. LĨNH VỰC THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Quy định về việc ra đề và quản lí thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Hạ Long (Quyết định số 336/QĐ-ĐHHL ngày 16/7/2018)

BÌNH LUẬN