Thứ Hai, 17/9/2018 | 09:26 GMT +7

Chức năng nhiệm vụ của phòng Công tác chính tri, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên

I. Giới thiệu chung + Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B – Trường Đại học Hạ long + Email: Phongctsv.dhhl@moet.edu.vn II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Công tác học sinh, sinh viên       –  Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lí học sinh, sinh viên       –  […]

I. Giới thiệu chung

+ Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B – Trường Đại học Hạ long

+ Email: Phongctsv.dhhl@moet.edu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

  1. Công tác học sinh, sinh viên

      –  Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lí học sinh, sinh viên

      –  Phối hợp với phòng đào tạo và các khoa trong việc đánh giá, phân loại học sinh theo học kì, năm học, khóa học. Là thường trực Hội đồng khen thưởng- kỷ luật học sinh, sinh viên

      – Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học; tổ chức và quản lí việc học tập của học sinh theo đúng chương trình, kế hoạch đã định và thực hiện đúng các quy chế, quy định hiện hành.

      – Chủ trì phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị ( bộ phận Quản trị) tổ chức và quản lí đời sống vật chất và tinh thần của học sinh: ăn ở, sinh hoạt trong khu nội trú, công tác chính trị tư tưởng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoat động xã hội khác của học sinh, sinh viên.

     – Đề xuất và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên về học bổng, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của học sinh, sinh viên.

     – Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, với các phòng chức năng nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết kịp thời các vụ việc, vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên. Hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế.

    – Thực hiện quản lý đối với học sinh, sinh viên của trường theo quy chế công tác học sinh, sinh viên hiện hành; các văn bản có liên quan của Bộ Giáo dục và đào tạo và theo nhiệm vụ của Hiệu trưởng giao.

  1. Công tác thanh niên:

    – Tham mưu và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo về công tác thanh niên, Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp với các tổ chức trong trường trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

    – Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Đoàn  trường và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện cơ chế chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

    – Báo cáo tình hình hình hoạt động công tác thanh niên theo quy định.

  1. Công tác chính trị:

    – Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên. Tổ chức báo cáo thời sự, thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương công tác của Đảng bộ và nhà trường, các hoạt động của trường

    – Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động: Câu lạc boojphongf truyền thống, triển lãm, bảng tin, các hoạt động văn hóa, thể thao, văn ngệ quần chúng…

    – Phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị tổ chức kỉ niệm các ngày lễ, các sự kiện.

    – Theo dõi nắm vững tình hình tư tưởng chính trị trong nội bộ trường; đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác chính trị tư tưởng và tổ chức thực hiện.

BÌNH LUẬN