Thứ Năm, 18/7/2019 | 22:46 GMT +7

Giới thiệu Hội đồng trường

Hội đồng trường Đại học Hạ Long được kiện toàn theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên Hội đồng trường Đại học Hạ Long phù hợp với Luật Giáo dục đại học năm 2012 cũng như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Số lượng thành viên là 19 người, bao gồm: 1 chủ tịch, 10 thành viên thuộc trường, 8 thành viên ngoài trường (là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp sử dụng lao động).