Thông báo – Sự kiện

Tuyên truyền kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Công văn số 401/ĐHHL-HCQT ngày 24/4/2020 về việc tuyên truyền kỉ niệm 130 ngày sinh của Bác.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Ngày 29/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1499/BGDĐT-GDTC về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. Trên cơ sở đó, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Công văn số 435/ĐHHL-HCQT ngày 04/5/2020 về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm và phổ biến tới các đơn vị, cá nhân nhà trường biết và thực hiện.

Lịch nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4  và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

Thực hiện quy định của Bộ Luật lao động về nghỉ lễ, Tết, theo Công văn số 2538/UBND-VX1 ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5, Trường Đại học Hạ Long đã ban hành Thông báo số 375/TB-ĐHHL về lịch nghỉ và lịch trực dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Để triển khai, thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

Giới thiệu Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, có hiệu lực 05/3/2020, thay thế cho Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ.