Tin tức sự kiện

Cán bộ giảng viên Trường Đại học Hạ Long tham gia Lớp bồi dưỡng của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương năm 2024

Từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2024, tại TP. Hạ Long, 25 cán bộ giảng viên giảng dạy các ngành Văn học, Văn hóa, Nghệ thuật Trường Đại học Hạ Long tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật với chủ đề “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận – phê bình và quảng bá” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương tổ chức.

NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KHOA SƯ PHẠM

Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên được xây dựng năm 2023, thuộc quản lý chuyên môn của Khoa Sư phạm (thành lập theo Quyết định số 1042/QĐ-ĐHHL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long). Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu: Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên bậc THCS trong chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018) toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp.

NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN – KHOA SƯ PHẠM

Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Sư phạm Ngữ văn (Sư phạm Ngữ văn – Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp) được xây dựng năm 2023, thuộc quản lý chuyên môn của Khoa Sư phạm (theo Quyết định số 788/QĐ-ĐHHL ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long).

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC – KHOA SƯ PHẠM

Là một trong các ngành đào tạo trình độ đại học của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long, chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục Tiểu học trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: có đủ sức khoẻ, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về khoa học Giáo dục Tiểu học; có kĩ năng nghề nghiệp để thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục Tiểu học; có năng lực nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ của khoa học vào thực tiễn Giáo dục Tiểu học; chủ động trong giải quyết vấn đề thực tiễn nghề nghiệp và thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc.

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON – KHOA SƯ PHẠM

Là một trong các ngành đào tạo trình độ đại học của Khoa Sư phạm,Trường Đại học Hạ Long, đào tạo cử nhân đại học ngành Giáo dục Mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Có đủ sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; có kiến thức về khoa học Giáo dục Mầm non. Có kĩ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt ch­ương trình GDMN. Có năng lực nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn Giáo dục Mầm non, đáp ứng được sự phát triển của GDMN, chủ động trong giải quyết vấn đề thực tiễn nghề nghiệp và thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc.