Hội đồng trường

Các nghị quyết kì họp thứ XII (31/7/2023)

Kì họp thứ XII đã quyết nghị phê duyệt kế hoạch hoạt động KHCN và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2025; ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động; đồng thời quyết nghị miễn nhiệm 3 thành viên HĐT.